Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web kucasino-vietnam.top. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các quyền sở hữu trí tuệ của tất cả nội dung trên trang web kucasino-vietnam.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến hình ảnh, văn bản, biểu đồ, biểu tượng, logo, video và âm thanh thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đã cho phép sử dụng. Bạn không có quyền sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web kucasino-vietnam.top, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp là chính xác và hoàn toàn đúng.

3. Trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web kucasino-vietnam.top hoặc dựa trên bất kỳ thông tin nào có trong trang web. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  • Chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng liên tục của trang web và dịch vụ.
  • Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web là chính xác, đáng tin cậy hoặc hoàn chỉnh.
  • Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

4. Quy định và Điều kiện

Bằng việc sử dụng trang web kucasino-vietnam.top, bạn đồng ý tuân thủ các quy định và điều kiện sau:

  • Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi hoặc bên thứ ba.
  • Không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại.
  • Không can thiệp vào hệ thống và cấu trúc kỹ thuật của trang web.
  • Không tạo ra các liên kết không hợp pháp hoặc không đáng tin cậy đến trang web kucasino-vietnam.top.